Seleccionar página

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

 

MARCOS NORMATIUS

L’Ajuntament del Campello es regeix en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació, principalment, pels següents marcs normatius:

–      Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seues dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD d’ara en avant).

–      Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD d’ara en avant).

–      Reial decret 3/2010 de 8 de desembre. Esquema Nacional de Seguretat (ENS d’ara en avant).

–      Reial decret 951/2015, de 23 d’octubre, de modificació del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.

–      Desenvolupaments reglamentaris, instruccions, directives, normes i estàndards vigents a cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació.

Sobre la base de la Disposició addicional primera de LOPDGDD -Mesures de seguretat en l’àmbit del sector públic- aquest Ajuntament adopta l’Esquema Nacional de Seguretat com a marc normatiu de referència en matèria de mesures de seguretat aplicables en LOPDGDD, addicionalment a la seua pròpia aplicabilitat general sobre els serveis i informacions de l’Ajuntament, tracten o no dades de caràcter personal.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL – Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre

 

Responsable del Tractament

Ajuntament del Campello            NIF: P0305000B 

Domicili

Carrer de l’Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello

Correu: ayuntamiento@elcampello.org

Telèfon: 965637200

 

Delegat de Protecció de Dades

Correu electrònic: delegadopd@elcampello.org

Correu postal: Carta (recomanable certificada, no obligatori) dirigida a l’Ajuntament del Campello, Registre d’Entrada, Carrer de l’Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello, indicant «Delegat de Protecció de Dades».

 

Finalitats

Gestió dels procediments administratius i activitats realitzades per l’Ajuntament en l’exercici de les seues competències i obligacions.

No es prenen decisions automatitzades sobre la base de perfils.

 

Conservació de les dades

Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

 

Legitimació / Bases jurídiques aplicables

Els diferents procediments i activitats municipals comporten tractaments basats en diferents bases jurídiques enumerades en el RGPD:

 1. Consentiment de la persona interessada, quan es requerisca.
 2. Relació contractual.
 3. Interessos vitals de l’interessat o d’altres persones.
 4. Exercici de poders públics conferits al responsable deltratamiento i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 5. Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.
 6. Legislació significativa bàsica:
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • Legislació específica dels serveis municipals. Depén de cada tractament.

Les bases jurídiques 4 i 5 recullen la pràctica totalitat dels tractaments municipals, però la resta poden ser legitimantes i/o complementàries en tractaments concrets, en els quals s’indicarà específicament aquesta circumstància en el seu formulari (instància de part) o en la seua comunicació (d’ofici).

 

Destinataris

Les seues dades podran ser comunicats a les entitats públiques i/o privades competents, intervinents o necessàries per a la tramitació dels procediments i/o gestió de les activitats municipals, i en els supòsits previstos per la Llei.

 

Drets

Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.

Per a exercir aquests drets, Vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament del Campello, Registre d’Entrada, Carrer de l’Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello, indicant «Delegat de Protecció de Dades».

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:

1)             Correu ordinari.  Recomanat (no obligatori) correu certificat.

2)             Instància presencial o en Seu Electrònica.

3)             Correu electrònic dirigit a: delegadopd@elcampello.org

En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació, Vosté pot triar entre aquestes dues opcions:

1)     Aportar fotocòpia d’un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).

2)     Expressar el seu consentiment perquè l’Ajuntament puga verificar la seua identitat de manera telemàtica (innecessari en cas d’instància presentada en Seu Electrònica), per a això ha d’indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE) i el seu número. En cas d’indisponibilitat dels serveis telemàtics, Vosté haurà d’aportar fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat.

 

Transferències internacionals.

No es realitzen transferències internacionals de dades. En casos puntuals on fóra necessari, se sol·licitarà la corresponent autorització a l’Autoritat de Control.