Seleccionar página

El Campello més segur

La Protecció Civil i El Campello

El desenrotllament tecnológic de la nostra societat i el benestar dels habitants d’una població han d’estar en harmonia.

L’element que distorsiona este principi és el risc que la societat assumix per a aconseguir els productes o els servicis que la nostra qualitat de vida exigix.

Des del sistema de Protecció Civil, es pretén crear mecanismes de resposta enfront dels fenòmens de la naturalesa o de la tecnologia que, desbocats i sense control, poden causar un dany massiu a la societat.

Al mateix temps, els ciutadans reclamen més mecanismes de seguretat per a evitar que, esdeveniments culturals, esportius o lúdics, puguen derivar en importants accidents.

Enfront d’aixo s’alcen les Administracions Públiques com a garants d’eixa seguretat que a tots afecta…

Quins successos han ocurregut o ens poden afectar?

Al retrocedir en el temps i trobar totes aquelles situacions que han posat en perill la integritat de la població, el medi ambient o la riquesa del municipi, ens trobem referències quant a:

  •  Incendis Forestals
  • Inundacions
  • Accidents amb Mercaderies Perilloses
  • Moviments Sísmics – Tsunamis
  • Accidents d’Espectacles Pirotècnics
  • Riscos en Concentracions de Masses Públiques
  • Forts vents – temporals
  • Moviments de vessant
  • Successos que puguen haver causat accidents de múltiples víctimes…

Molts d’estos riscos es troben planificats a nivell autonòmic, i ara començaran a estudiar-se a nivell local per a preparar tota la població enfront d’ells.

Per això és important la col·laboració de tots aquells que tenim en El Campello el nostre mitjà de vida, la nostra vivenda, el nostre arrelament… Perquè només creant un moviment de conscienciació enfront d’eixos riscos aconseguirem avançar en l’autoprotecció enfront dels mateixos.

Com puc col·laborar?

La Llei 9/2000 de Protecció Civil i Emergències de la Comunitat Valenciana establix en l’article 4 que és un dret dels ciutadans col·laborar en Protecció Civil.

Esta col·laboració es canalitza, a nivell municipal, a través de les agrupacions de voluntaris de Protecció Civil. Les persones que s’integren en elles reben una formació i uns mitjans adequats per a l’exercici de les missions que figuren en el Pla Territorial però, a més, creen en el seu entorn el que definim com a Cultura Preventiva: una manera d’entendre el territori basat en el respecte cap a la naturalesa i als avanços de la societat, aprenent a respectar-los i, si és el cas, a protegir-se enfront de l’adversitat.

Com ens podem fer voluntaris?

El voluntariat de protecció civil és l’únic que compta amb un estatut propi aprovat mitjançant un decret. En concret el Decret 7/2007 on s’establix que podran ser voluntaris de protecció civil totes les persones majors de 18 anys -o majors de 16 amb autorització paterna- que expressament ompliguen la corresponent sol·licitud i superen un curs bàsic de formació.

Dins de l’Agrupació són múltiples les missions a desenrotllar: des de col·laborar en la millora i manteniment dels diversos plans d’emergencia, passant per la realització de tasques preventives com a vigilància forestal, de platges, de masses públiques, col·laboració en els plans d’autoprotecció de grans esdeveniments esportius, culturals, socials o participació en simulacres.

I, per descomptat, preparar tots els seus integrants per a col·laborar amb els diversos grups operatius, d’acord amb el que establix el Pla Territorial, en aquelles situacions on siga necessària la intervenció d’efectius per a salvaguardar la vida de les persones, els bens i el medi ambient.

Si estàs interessat en ingressar en la Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil, ompli el seguent formulari i ens posarem en contacte amb tu.

Protecció de dades

13 + 8 =